Pomimo wielu zalet i korzyści życie studenta może wiązać się z pokonywaniem pewnych barier, które nierzadko związane są ze względami finansowymi. Niedobór środków finansowych stanowi problem, w wyniku którego nierzadko student decyduje się na przerwanie swojej edukacji, czując konieczność podjęcia pracy, przynoszącej mu własne dochody.

Zgodnie z panującym prawem student posiada prawo do wsparcia finansowego, które zapewnić muszą mu rodzice. Takie alimenty dotyczą studentów uczących się zarówno w trybie dziennym, jak i zaocznym. Studentowi uczącym się w trybie zaocznym mogą zostać przyznane niższe alimenty na przykład w momencie, kiedy podejmuje on pracę (jego dochody są natomiast nadal niewystarczające na pokrycie wszystkich zasadnych potrzeb). Jeżeli natomiast student zaoczny nie jest w stanie podjąć pracy, co może wynikać na przykład z wysokiego bezrobocia w konkretnej miejscowości, mogą mu zostać przyznane alimenty pełne.

Bez względu na to, na jakim etapie studiów znajduje się student (czy są to studia licencjackie, magisterskie czy też doktoranckie), posiada on prawo do wystąpienia do sądu z powództwem o przyznanie mu alimentów. Warto zwrócić uwagę tutaj na fakt, iż osiągnięcie pełnoletności nie jest równoznaczne z zyskaniem całkowitej samodzielności i niezależności finansowej. Obowiązkiem rodziców jest zatem wsparcie finansowe, które powinno skończyć się dopiero wówczas, kiedy dziecko osiągnie całkowitą samodzielność życiową. Przyznane sądownie alimenty mogą zmieniać swoją wysokość w trakcie trwania studiów. Może to nastąpić w wyniku wystąpienia studenta, która argumentuje to uzasadnionym zwiększeniem swoich potrzeb.

Zmiana wysokości alimentów może też nastąpić w wyniku pozwu rodziców, którzy w wyniku pogorszenia własnej sytuacji majątkowej nie są w stanie dotrzymywać ustalonych wcześniej warunków. Rodzice, którzy w trakcie trwania studiów wyraźnie poprawiają swoją sytuację majątkową, mogą też sami dobrowolnie zwrócić się do sądu o to, aby zwiększyć wysokość płaconych na swoje dziecko alimentów.