Komornik jest zawodem, do którego nie każdy się nadaje. Aby zostać komornikiem, należy spełnić kilka warunków, m.in. mieć nieskazitelną opinię, pełną zdolność do czynności prawnych, ukończyć studia prawnicze lub administracyjne, zdać egzamin i odbyć aplikację komorniczą. Komornik nie może być również karany i musi być odporny psychicznie na ludzkie nieszczęście, z jakim przyjdzie mu się zmierzyć.

Komornik – zakres działań

Funkcjonariusz publiczny działający przy sądzie rejonowym zajmuje się wykonywaniem egzekucji komorniczych. Oznacza to, że komornik sądowy rozpoczyna egzekucję przeciwko dłużnikowi, gdy wpłynie do niego wniosek od wierzyciela, który otrzymał od sądu orzeczenie z klauzulą wykonalności. Zadaniem komornika jest odzyskanie świadczeń pieniężnych również wskutek zajęcia rachunku bankowego czy przejęcia nieruchomości lub ruchomości.

Licytacje komornicze

Zajęte przez komornika nieruchomości oraz ruchomości są następnie licytowane. Licytacje komornik przeprowadza w celu spieniężenia zajętego drogą egzekucji majątku dłużnika. Licytacje odbywają się w całej Polsce, w tym w miastach takich jak Koszalin i Sławno.